OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.82.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 313/45, 326/14, 323/14, 322/40, 322/26, 322/27, 319/9, 318/24, 319/12, 322/23, 322/37, 323/17, 326/17, 322/22 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo