Kontora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Dopiewie przeprowadzona została w miesiącu kwietniu i maju 2003r. z upoważnienia Wójta Gminy Dopiewo.
W kontroli objęto działalność jednostki kontrolowanej w 2002r. w zakresie następujących zagadnień, takich jak:
- sprawy organizacyjne
- realizacja ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie wybranych postępowań porzeprowadzonych w 2002r.
- wydatkowanie środków budżetowych
- prowadzenie rachunkowości

Zadania w zakresie przeprowadzonej kontroli wykonywane były bez zastrzeżeń. Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Kierownikowi Jednostki Kontrolowanej oraz Wójtowi Gminy Dopiewo.

Protokół znajduje się u Sekretarza w UG Dopiewo pok. nr 3