OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.70.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 38/3, 221, 220/12, 110/3 obręb Konarzewo, gmina Dopiewo