Wyciąg z Uchwały Nr XX/277/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dopiewo

 

Statut Gminy Dopiewo

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dopiewo,

2)      Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Dopiewo,

3)      Komisji – należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Dopiewo,

4)      Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dopiewo;

5)      Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dopiewo,

6)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Dopiewo,

7)      Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o samorządzie gminnym,

8)      Jednostce pomocniczej – należy przez to rozumieć Sołectwo.

 

ROZDZIAŁ II

Gmina Dopiewo

 

§5

1.      W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze tj. Sołectwa.

2.      Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

3.      Aktualny wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 3. do niniejszej uchwały.

 

ROZDZIAŁ III

Jednostki pomocnicze Gminy

 

§7

1.      O utworzeniu, połączeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

a)      inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy;

b)      utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;

c)      projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;

d)      przebieg granic jednostek pomocniczych powinien, w miarę możliwości, uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

 

2.      Uchwały, o jakich mowa w ust. 1. powinny określać w szczególności:

a)      obszar;

b)      granice;

c)      siedzibę władz;

d)      nazwę jednostki pomocniczej.

 

§8

1.      Organizację i zasady działania jednostek pomocniczych, określają ich statuty, uchwalone przez Radę.

2.      Rada ustala wysokość przysługujących Sołtysom diet.