OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.41.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, na terenie działki o nr ewid. 31/1 obręb Zakrzewo, gmina Dopiewo