W dniu 15 października 2013r. Wójt Gminy Dopiewo wydał Zarządzenie nr 146 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2014 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ”

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania przedstawicieli Urzędu Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi w dniu 30 października 2013 r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Dopiewo - sala nr 103.

Projekt programu współpracy będzie umieszczony od 15 października 2013r. na stronie dopiewo.nowoczesnagmina.pl.  Projekt będzie również dostępny od w/w terminu w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 7.