U c h w a ł a   Nr XII/125/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 18 sierpnia  2003r.

 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Dopiewo przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 z 2001r. poz. 1591 z 2001r., ze zmianami), Rada Gminy w Dopiewie uchwala co następuje :

 § 1

 1.      Upoważnia się do reprezentowania Gminy Dopiewo, Wójta Gminy Pana Andrzeja Strażyńskiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących uchwał Rady Gminy.

 2.      Upoważnia się Wójta Gminy Dopiewo do wydawania stosownych dalszych pełnomocnictw w sprawach o których jest mowa w ust.1.

 § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dopiewo

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.