Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulicy Długiej (część działki o nr ewid. 92/44), gmina Dopiewo.