Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.22.2015 o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji instalacji do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę, instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, eksploatacji instalacji do przerobu kopalin wydobywanych ze złoża Dąbrowa MD – 2 oraz innych złóż wnioskodawcy, a także budowa i użytkowanie nowego budynku stanowiącego zaplecze socjalno-biurowe dla wszelakiej działalności Wnioskodawcy na terenie działek o nr ewid. 18/1 oraz 19 obręb Dąbrowa, Gmina Dopiewo