W dniu 26 sierpnia 2015r. Wójt Gminy Dopiewo wydał Zarządzenie nr 48 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2016 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ”

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania przedstawicieli Urzędu Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi w dniu 22 września 2015 r. o godz. 1700 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie , ul. Polna 1a.

Projekt programu współpracy będzie umieszczony od 01 września 2015r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie dopiewo.nowoczesnagmina.pl.  (BIP) Projekt będzie również dostępny od w/w terminu w siedzibie Urzędu Gminy.