Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 poz.1118 ze zm.),  Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę  na realizację  zadania publicznego pt. Szkolenie młodzieży w duchu fair play złożoną przez Fundację Brave Beavrs