OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.114.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie sieci wodociągowej na terenie części działek o nr ewid. 369/4, 464/1, 464/2, 464/3 oraz 464/4 obręb Konarzewo, gmina Dopiewo