OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.122.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek o nr ewid. 3/12 i 51/3 oraz na terenie działki o nr ewid. 6, obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo