OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.114.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek o nr ewid. 369/4, 464/1, 464/2, 464/3 oraz 464/4 obręb Konarzewo, gmina Dopiewo