OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.115.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 374/7, 374/10 i 374/11 oraz na terenie części działki o nr ewid. 372/1, obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo