OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.120.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie stacji transformatorowej SN/nn oraz budowie linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowymi nn 0,4kV na terenie części działek o nr ewid. 43/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 51/11, 51/13, 51/14, 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 53/1 i 53/5, obręb Palędzie, gmina Dopiewo