OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.117.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia kablowej, budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kablowej, budowie stacji transformatorowej kontenerowej na terenie części działek o nr ewid. 74/1 i 20/4, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo