OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.112.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 285, 287/3, 287/6 287/8, 221, 38/3, oraz 283 obręb Konarzewo, gmina Dopiewo