OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.109.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 3/11 i 3/12 oraz na terenie części działki o nr ewid. 3/6, obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo