OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.107.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 158/27 oraz na terenie części działek o nr ewid. 135/2 i 562/13, obręb Konarzewo, gmina Dopiewo