OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.106.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek o nr ewid. 20/4, 20/5, 20/6 i 74/1, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo