OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.100.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie części działek o nr ewid. 330/2 i 345/20 oraz na terenie działek o nr ewid., 345/39, 344/18, 343/13 i 343/47, obręb Dopiewo, gmina Dopiewo