OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.89.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 18 obręb Podłoziny, Gmina Dopiewo