OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.79.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 158/6, 158/25 obręb Konarzewo, Gmina Dopiewo