OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.90.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 91/47 i 99/42 obręb Dąbrówka, Gmina Dopiewo