OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.87.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 288/1, 287/3, 287/6 287/8, 221, 38/3, 290, 283 oraz 480/67 obręb Konarzewo, Gmina Dopiewo