OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.78.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 42/3 obręb Dąbrówka, Gmina Dopiewo