OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.101.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 142/34 i 142/26, obręb Zakrzewo, Gmina Dopiewo