OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.97.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie utwardzenia i kanalizacji deszczowej dla istniejącej drogi gminnej ul. Jaworowej w Skórzewie na terenie działek o nr ewid. 318/24; 319/12; 319/9; 319/5; 319/3; 322/17; 322/33; 322/46; 323/3; 323/19; 321; 324; 303/5; 303/12 obręb Skórzewo