OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.94.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV na terenie działki o nr ewid. 142/35 obręb Zakrzewo, Gmina Dopiewo