OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.73.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki o nr ewid. 163/6 obręb Gołuski, Gmina Dopiewo