OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.93.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 47 obręb Dąbrówka, Gmina Dopiewo