OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.92.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia terenu wraz z zasilaniem zaplecza technicznego na terenie działek o nr ewid. 422/2 obręb Dąbrowa, Gmina Dopiewo