OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.90.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 91/47 i 99/42 obręb Dąbrówka, Gmina Dopiewo