OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.52.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych na terenie działek o nr ewid. 211/3, 209/9, 218/3, 218/1, 217/3, 259/5 i 260/2 oraz części działek o nr ewid. 210/13, 209/6, 219/2, 220 i 260/1, obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo