<>

OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.88.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu wraz z oświetleniem na terenie działek o nr ewid. 149/15 i 149/16, obręb Dąbrówka, Gmina Dopiewo