OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.58.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 14/20, 14/30, 14/26, 14/54, 21 oraz 25/1 obręb Więckowice, Gmina Dopiewo