OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.81.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 20/8 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo