OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.84.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki o nr ewid. 480/28 oraz 480/67 obręb Konarzewo, Gmina Dopiewo