OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.79.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 158/6, 158/25 obręb Konarzewo, Gmina Dopiewo