OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.72.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki o nr ewid. 281/4 obręb Dopiewiec, Gmina Dopiewo