<>

OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.29.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 153/20 i 153/3 położonych w miejscowości Dopiewiec, gmina Dopiewo