OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.62.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 217/31 obręb Palędzie, Gmina Dopiewo