OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.23.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na terenie działek o nr ewid. 372/2, 399, 397, 471/14 obręb Dąbrowa oraz na terenie działki o numerze ewidencyjnym 3/4 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo