OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.46.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie boiska szkolnego o elementy sportowo rekreacyjne na terenie działki o nr ewid. 422/2 obręb Dąbrowa