OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.55.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działki o nr ewid. 269 i 300/11 obręb Trzcielin, gmina Dopiewo