OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.51.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  rozbudowie budynku szkoły podstawowej na terenie działki o nr ewid. 420 obręb Dąbrowa, Gmina Dopiewo