OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.31.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 193 obręb Gołuski, Gmina Dopiewo