OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.26.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 158/6 obręb Konarzewo, Gmina Dopiewo