OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.46.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie boiska szkolnego o elementy sportowo rekreacyjne na terenie działki o nr ewid. 422/2 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo